top of page
Allmänna Villkor

1. Förskrivningsprocess
 

Vårdgivaren förskriver EKG-apparaten till en patient. Patienten tilldelas EKG-apparaten av Vårdgivaren eller av MedBeat. Patienten spelar in sitt EKG och returnerar EKG-apparaten till MedBeat via svarskuvert. Patienten ansvarar för att returnera EKG-apparaten till MedBeat. MedBeat analyserar patientens inspelning och ger Vårdgivaren tillgång till analysen. MedBeat skickar tillbaka EKG-apparaten till Vårdgivaren för att användas på nästa patient. EKG-apparaten är redo att användas av en ny patient när den levereras till Vårdgivaren.  EKG-apparaten skickas via varubrev och MedBeat kan spåra leverans och retur. Inga fraktavgifter gäller vid varken leverans eller retur.

 

​2. Kvantitet och Avtalstid
 

Om priset är baserat på en av Vårdgivaren angiven volym, förbehåller MedBeat sig rätten att debitera Vårdgivaren i enlighet med denna när den faktiska volymen är lägre. 

 

Detta avtal gäller fr.o.m. avtalets signering och tillsvidare, med ömsesidigt uppsägningstid på tre månader. De villkor som beskrivs i denna bilaga kommer att fortsätta att gälla efter uppsägningen av avtalet fram till avtalets slut.

3. ​EKG-inspelning
 

Det är den förskrivande läkaren hos Vårdgivaren som bestämmer och ansvarar för hur länge patienten ska använda EKG-apparaten innan den returneras till MedBeat (upp till tre månader).

 

4. Uppsägning och Förseningsavgift
 

För att säga upp avtalet kan antingen MedBeat eller Vårdgivaren kontakta den andra parten via e-post. Uppsägningen av avtalet kommer att vara giltig från och med det i avtalet angivna slutdatumet eller i enlighet med avsnitt 2 i denna bilaga. Vid uppsägning av avtalet är Vårdgivaren skyldig att returnera samtliga EKG-apparater till MedBeat inom 30 dagar från och med avtalets slutdatum. Om Vårdgivaren inte returnerar EKG-apparaterna inom 30 dagar från och med avtalets slutdatum kommer Vårdgivaren att debiteras en förseningsavgift på 3 000 SEK ex. moms per EKG-apparat och månad som EKG-apparaten förblir i Vårdgivarens besittning. 

 

Betalning av förseningsavgift innebär inte att Vårdgivaren är befriad från sin skyldighet att återlämna samtliga EKG-apparater och tillhörande utrustning till MedBeat i ett skick som överensstämmer med avsnitt 6 i denna bilaga. 

5. Betalning
 

Faktura skickas ut till Vårdgivaren i början på varje ny månad och avser antalet användningar från föregående månad. Om inget annat avtalats gäller betalningsvillkor om 14 dagar.

6. Användning och Skötsel
 

Vårdgivaren åtar sig att upprätthålla alla skötselkrav som specificeras i medföljande användarmanual. EKG-apparaten får inte användas på något annat sätt än det som tydligt beskrivs i användarmanualen. Ifall det uppstår någon tvetydighet gällande användningen av EKG-apparaten måste Vårdgivaren omedelbart kontakta MedBeat. I det fall där EKG-apparaten upphör att fungera korrekt eller går sönder, är Vårdgivaren under inga omständigheter behörig att utföra reparationer på egen hand. Eventuella skador eller funktionsfel ska omgående rapporteras till MedBeat via support@medbeat.se. Vårdgivaren ska även returnera den defekta EKG-apparaten till MedBeat, inkluderat medföljande utrustning.

7. Ansvarsbegränsning
 

MedBeat frånsäger sig allt ansvar för eventuell personskada, skada eller förlust som kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av användningen av EKG-apparaten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, eventuella medicinska komplikationer, felaktig användning, felaktig EKG-tolkning, eller skada på EKG-apparaten. I de fall där MedBeat inte levererar läkartolkning är det Vårdgivaren som har ansvaret för bedömning av EKG-resultatet.

 

Vårdgivaren åtar sig fullt ansvar för EKG-apparaten från och med mottagandet av den vid leverans och fram tills att patienten korrekt returnerar EKG-apparaten enligt instruktionerna som tillhandahålls av MedBeat. Vårdgivaren förbinder sig att ersätta MedBeat för eventuell skada eller förlust av EKG-apparaten som uppstår under deras ansvar, förutom normalt slitage. 

 

8. Extra Kostnader
 

Missbruk som leder till skada eller förlust av EKG-apparaten, och/eller dess komponenter, kommer att leda till extra kostnader. Dessa kostnader varierar beroende på omfattningen av skadan eller förlusten, men de är begränsade till EKG-apparatens värde, som uppgår till 30 000 SEK ex. moms. Vårdgivaren åtar sig även ansvaret att ersätta eventuell förlorad inkomst som uppstår till följd av skadan eller förlusten, med en gräns på 5 000 SEK ex. moms per månad och EKG-apparat.

9. Äganderätt
 

MedBeat äger och bibehåller full äganderätt till EKG-apparaten under hela avtalsperioden. Vårdgivaren erkänner och godkänner att de inte har någon äganderätt över EKG-apparaten enligt detta avtal.

10. Prishöjning
 

MedBeat förbehåller sig rätten till en årlig prisjustering. Eventuella prishöjningar meddelas skriftligen till Vårdgivaren senast tre månader i förväg. Vårdgivaren har 30 dagar på sig att godkänna eller säga upp avtalet efter att ha mottagit meddelandet om prishöjningen. Om Vårdgivaren inte säger upp avtalet inom denna tidsram anses de ha accepterat de nya priserna.

11. Marknadsföring och Partnerskap
 

Vårdgivaren samtycker till att MedBeat har rätt att använda partnerskapet i marknadsföringssyfte. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att använda Vårdgivarens namn och logo på MedBeats webbplats, i tryckt material, eller i andra marknadsföringsaktiviteter, exempelvis sociala medier. MedBeat åtar sig att inte avslöja några detaljer eller känslig information som finns i detta avtal i något marknadsföringssammanhang.

12. Om Allmänna Villkor
 

Parterna i detta avtal godkänner att dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av avtalet. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns tillgänglig via MedBeats hemsida www.medbeat.se. MedBeat förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren utan att lämna särskilt meddelande om ändringarna. Det är parternas ansvar att regelbundet granska de allmänna villkoren på MedBeats hemsida www.medbeat.se för att vara medvetna om eventuella ändringar som kan påverka avtalet. Parterna bekräftar att de har läst, förstått och godkänt de allmänna villkoren i deras senaste version vid tidpunkten för avtalet. I händelse av en konflikt mellan de allmänna villkoren och någon annan del av detta avtal ska de allmänna villkoren ha företräde.

Senast uppdaterad 2024-05-03

bottom of page